Politik

Juni 2005
1. Fundats
Fondens formål er at yde støtte til dansk biblioteksvæsen, specielt dansk folke- og skolebiblioteksvæsen. Ansøgninger med udviklingsperspektiver for biblioteksvæsenet som sådan vil blive prioriteret.

Bestyrelsen kan selv tage initiativ til undersøgelser, projekter, temaudspil og hædersgaver.
Som eksempler på støtteværdige formål kan nævnes:
· Udviklingsprojekter
· Projekter vedr. løsningen af specielle opgaver
· Forsøgsvirksomhed
· Gennemførelse af undersøgelser af særlige områder
· Studierejser der kan tilføre dansk biblioteksvæsen ny viden
· Hædersgaver som anerkendelse af fortjenstfuld indsats
· Støtte til udgivelser af betydning for flere biblioteker
· Markedsføringsprojekter
· Deltagelse i internationalt bibliotekssamarbejde, dog ikke permanent
· Samarbejdsprojekter
· Promovering af Dansk Biblioteksvæsen i udlandet

2. Ansøgninger
Der stilles ikke særlige formkrav til ansøgninger, og der findes ikke noget særligt ansøgningsskema.
For at kunne behandles på de 2 årlige bestyrelsesmøder skal ansøgningerne være modtaget senest den 01.05. og den 01.11. Ansøgningsfristerne skal overholdes.

I forbindelse med offentliggørelsen af ansøgningsfristerne gøres opmærksom på følgende:
· Ansøger skal oplyse om, hvorvidt der søges tilskud fra andre finansieringskilder
· Modtagere af støtte er forpligtet til at afgive skriftlig rapport til bestyrelsen og til at aflægge regnskab for anvendelsen af støtten
· Modtagere at støtte skal nævne fondens navn i forbindelse med rapporter, udgivelser, hædersgaver, stipendier o.lign.

3. Sagsbehandling
I forbindelse med behandling af ansøgninger vurderes ansøgningens relevans i forhold til fundatsen og det uddybende politikark. Ansøgningen skal belyse formålet på en sådan måde, at den kan behandles på et forsvarligt grundlag.

Forslag til beslutning indgår ikke i udformningen af dagsordenen til bestyrelsesmøder.
Formand og sekretær kan sammen administrativt meddele afslag på ansøgninger, der klart falder uden for fondens formål. Meddelelse om sådanne afslag optages på dagsordenen for det efterfølgende bestyrelsesmøde.

Hvis ansøgeren er repræsenteret i bestyrelsen, får denne lejlighed til at forelægge og begrunde ansøgningen, men ikke til at deltage i selve voteringen.

Bestyrelsen kan efter beslutning i hvert enkelt tilfælde knytte særlige vilkår til den enkelte bevilling.

4. Principper for ydelse af støtte
Der ydes ikke støtte til:
· Daglig eller løbende drift
· Projekter af forretningsmæssig karakter
· Projekter der kun understøtter ansøgerens egen virksomhed
· Enkeltpersoners studierejser med ingen eller kun beskeden betydning
· Kommunale aktiviteter der kun har interesse for ansøgerkommunen

Bortset fra bevillingerne til Edvard Pedersens Biblioteksfonds 2 forfatterpriser som uddeles ved henholdsvis DBs Kulturkonference og KFPLC's litteraturkonference, ydes der principielt ikke støtte af permanent karakter.

5. Markedsføring
Fonden har egen hjemmeside.

Fonden med formål, bestyrelse og adresse optages i den årlige biblioteksvejviser.

Formanden repræsenterer fonden ved møder o.lign., hvor der er mulighed for at øge kendskabet til fondens eksistens i potentielle ansøgerkredse.

Efter hvert bestyrelsesmøde offentliggør sekretæren på fondens hjemmeside hvilke formål, hvortil der er ydet støtte på det pågældende møde.

Fonden afgiver årligt en årsberetning, der tilstilles relevante myndigheder og den samme kreds af tidsskrifter som nævnt under pkt. 2.