Fundats

December 2015


Fundats for:
EDVARD PEDERSENS BIBLIOTEKSFOND

§ 1 Fondens navn er ”EDVARD PEDERSENS BIBLIOTEKSFOND”. Fonden er en selvejende institution, der har til formål at yde støtte til dansk biblioteksvæsen, specielt dansk folkebiblioteksvæsen. Som eksempler kan nævnes projekter vedrørende specielle biblioteksopgaver, forsøgsvirksomhed, gennemførelse af undersøgelser af særlige områder af dansk biblioteksvæsen, stipendier til studierejser og hædersgaver som anerkendelse af fortjenstfuld indsats samt støtte til udgivelse af bøger og andre relevante materialer.
Fondens midler kan ikke anvendes til støtte af projekter, der har forretningsmæssig karakter.

§ 2.Fondens hjemsted er Esbjerg Kommune.

§ 3.Fondens midler er tilvejebragt af fondens stifter Edvard Pedersen og den selvejende institution ”Indbindingscentralen”.
Fonden kan modtage gaver, arv o.lign.

§ 4.Fondens kapital anbringes i værdipapirer i overensstemmelse med Justitsministeriets regler om anbringelse af legatmidler. Konti for fondens værdipapirer i Værdipapircentralen og det kontoførende institut skal lyde på fondens navn. Andre værdipapirer skal, hvor det er muligt, noteres som tilhørende fonden.

§ 5 Hvert år henlægges 15% af fondens udbytte til fondens kapital. Efter afholdelse af fondens administrationsudgifter uddeles det resterende udbytte i overensstemmelse med fondens formål. Ikke anvendt udbytte i de enkelte regnskabsår vil efter bestyrelsens bestemmelse kunne overføres som disponibel beholdning til anvendelse i følgende år eller henlægges til fondens kapital.

§ 6 Fondens bestyrelse består af 7 medlemmer. Faste medlemmer er:

  1. Et medlem af Edvard Pedersens slægt i lige linje. Det til enhver tid siddende familiemedlem bestemmer hvem af samtlige Edvard Pedersens slægtninge i lige linje, der skal indtræde i bestyrelsen. Medlemmet skal straks efter sin indtræden i bestyrelsen bestemme sin efterfølger. Beslutningen vedr. efterfølgeren kan ændres ved skriftlig meddelelse til formanden.  Beslutningen og evt. ændringer skal forelægges bestyrelsen til efterretning
  2. Formanden for Danmarks Biblioteksforening.
  3. Formanden for Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre.

De tre faste medlemmer vælger de resterende fire medlemmer af fondens bestyrelse. Valget skal ske blandt personer, der er engageret i dansk folke- og skolebiblioteksvæsen. De vælges for fire år og kan genvælges.

Bestyrelsen vælger en formand.
Bestyrelsen antager en kasserer, som også kan fungere som sekretær.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde mindst én gang om året med et varsel på mindst 14 dage. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire medlemmer er til stede.

Bestyrelsens afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal, med mindre nærværende fundats bestemmer andet.

Tegningsret ved disposition over fondens midler har formanden i forening med sekretæren eller formanden i forening med kassereren.

§ 7 Over fondens virksomhed fører sekretæren en protokol, hvori indføres fundatsen samt hvad der i øvrigt måtte have interesse for fonden.

§ 8 Fondens regnskabsår er kalenderåret.
Regnskabet revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor eller en offentlig revisionsinstitution eller godkendt forvaltningsinstitut.
Beretning og regnskab offentliggøres i Danmarks Biblioteksforenings officielle tidsskrift.

§ 9 Tillæg til og ændringer i denne fundats kræver vedtagelse af mindst 5 bestyrelsesmedlemmer, hvoriblandt § 6 medlem nr. 1 skal indgå.

Bestemmelse om fondens ophør kan efter tilladelse fra Civilretsdirektoratet vedtages af mindst 5 bestyrelsesmedlemmer, hvoriblandt § 6 nr. 1 skal indgå. Fondens midler skal i så fald under andre former anvendes til almennyttige formål inden for dansk biblioteksvæsen.

Denne fundats træder i kraft den…04.12.2015……………………..

Annette Brøchner Lindgaard
Janne Jaaks
Liselotte Hillestrøm
Flemming Torsvik-Lund
Steen B. Andersen
Jytte Dahl
Kristine Nygaard Ledet